×

மக்கள் தொடர்பகம்


மக்கள் தொடர்பகம்

பொதுமக்கள் நேரடியாகத் தொடர்புகொண்டு தங்கள் முறைப்பாடுகளைச் செய்வதற்கும் அதற்கான பதிலைப் பெறுவதற்குமான செயற்படும் செயலகம். வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகின்ற பொதுமக்களின் முறைப்பாடுகளை ஏற்று அவர்களுக்கான பதில் […]...
 
Read More