×

மாவீரர் நாள் உரை


தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2008

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 2008. எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீழ மக்களே! இன்று மாவீரர் நாள். தமிழீழத் தாய்நாட்டின் விடிவிற்காகத் […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2007

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 2007. எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீழ மக்களே! இன்று மாவீரர் நாள். தமிழீழச் சுதந்திரப் போரை […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2006

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 2006. எனது அன்புக்கும் மதிப்புக்குமுரிய தமிழீழ மக்களே, இன்று மாவீரர் நாள். இந்நாளை எமது மாவீரர்களின் […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2005

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 2005. எனது அன்புக்கும் மதிப்புக்குமுரிய தமிழீழ மக்களே! இன்று வணக்கதிக்கு உரிய நாள். சுயநல இன்பங்களைத் […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2004

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 2004 எனது அன்புக்கும் மதிப்புக்குமுரிய தமிழீழ மக்களே! எமது மாவீரர்களின் வீரஞ்செறிந்த போராட்ட வாழ்வையும் அவர்களது […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2003

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். 27.11.2003 எனது அன்புக்கும் மதிப்புக்குமுரிய தமிழீழ மக்களே, இன்று மாவீரர் நாள். இன்றைய நாள், வணக்கத்திற்குரிய புனித நாள். […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2002

தலைமைச் செயலகம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் தமிழீழம் 27.11.2002 எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீழ மக்களே, இன்றைய நாள் ஒரு புனித நாள்.எமது மாவீரர்களின் நினைவு […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2001

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 2001. எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீழ மக்களே… இன்று மாவீரர் நாள். விடுதலை வேண்டிக் களமாடி […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 2000

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 2000. எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீழ மக்களே…, எமது மண்ணிற்காக விடுதலை என்ற உன்னத […]...
 
Read More

தமிழீழ தேசிய தலைவரின் மாவீரர் நாள் உரை 1999

தலைமைச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம். நவம்பர் 27, 1999. எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீழ மக்களே… இன்றைய நாள் எமது தேசத்து விடுதலை வீரர்களின் […]...
 
Read More