×

கல்வெட்டுக்கள்


நடுகல் எடுக்கும் முறைகள்: தொல்காப்பியம் கூறும் ஆறு கூறுகளை ஆராய்ந்தால்,

நடுகல் எடுக்கும் முறைகள்: தொல்காப்பியம் கூறும் ஆறு கூறுகளை ஆராய்ந்தால், அதில் நடுகல் எடுக்கும் முறை குறித்து வருவதை உணரலாம். 1. (காட்சி) இறந்த வீரனுக்கு நடுகல் […]...
 
Read More

1968ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையின் சார்பில் அதன் அன்றைய இயக்குனராக இருந்த இரா.நாகசாமி

1968ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையின் சார்பில் அதன் அன்றைய இயக்குனராக இருந்த இரா.நாகசாமி அவர்கள் வெளியிட்ட தனது ‘மாமல்லை’ எனும் நூலில் பின்வருமாறு கூறுகிறார், […]...
 
Read More