×

இடப்பெயர்வு


மக்கள் கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்ட மற்றும் இராணுவ தாக்குதல்களால் வெயளியேறிய பற்றிய அறிக்கைகள்.

இலங்கை ஆயுதப்படைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் இருந்து தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் (எல்.டி.டி.இ) நிர்வகிக்கும் வன்னி பகுதிக்கு 2005 டிசம்பர் முதல் மக்கள் தொடர்ந்து இடம்பெயர்ந்து வருகின்றனர். […]...
 
Read More