×

ஆவணப்படுத்தல்


உலகத் தமிழர் ஆவணக் காப்பகம்

உலகத் தமிழர் ஆவணக் காப்பகம் என்பது கண்டியில் இலங்கைத் தமிழர் தொடர்பான பல்வேறு ஆவணங்களைச் சேகரித்துப் பாதுகாக்கும் ஒர் ஆவணக் காப்பகம் ஆகும். இது குரும்பசிட்டி இரா. […]...
 
Read More