×

வெடி பொருள் வழங்கற் பகுதி


வெடிபொருள் வழங்கல் பகுதி

இயக்கம் இறக்குமதி செய்கின்ற ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடி பொருட்களையும் எதிரியிடமிருந்து கைப்பற்றப்படும் ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடி பொருட்களையும் களஞ்சியப்படுத்தி வைத்தலும், அவற்றை தேவைக்கேற்ப படையணிகள் துறைகள் பிரிவுகளிற்கு […]...
 
Read More