×

தமிழீழ விடுதலைப் போராளிகள்


மன்னன் விக்கிரம ராஜசிங்கன்

இலங்கையின் மத்திய மற்றும் கிழக்குப் பகுதியில் அமையப் பெற்றிருந்த சுதந்திரமான கண்ட அரசின் கடைசி மன்னன் விக்கிரம ராஜசிங்கன். சிங்களக்கோட்டை அரசின் மேலாண்மைக்கு உட்பட்ட சார்பு அரசாக […]...
 
Read More

சுதந்திரம் பெற்று விளங்கிய வன்னியின் கடைசி தமிழ்ச்சிற்றரசன் குலசேகரன் வைரமுத்து பண்டாரவன்னியன்

சுதந்திரம் பெற்று விளங்கிய வன்னியின் கடைசி தமிழ்ச்சிற்றரசன் குலசேகரன் வைரமுத்து பண்டாரவன்னியன், கி.பி.1200-1550 ஆகிய காலகட்டத்தில் அடங்காப்பற்று வன்னி சிற்றரசு யாழ்ப்பாணத் தமிழ் அரசின் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு […]...
 
Read More

வீரப்போர் நிகழ்த்திய இரண்டாம் சங்கிலி

போர்த்துக்கீசிய காலனிய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வீரப்போர் நிகழ்த்திய இரண்டாம் சங்கிலி யாழ்ப்பாண தமிழ் அரசின் கடைசி மன்னன் (கி.பி. 1617 -1619) ஆவான்.யாழ்ப்பாண அரசு 29 வன்னி […]...
 
Read More