×

தமிழீழ பொருண்மிய மேம்பாட்டுக் கழகம்


2000ஆம் ஆண்டளவில் 2 கோடி பனைகள்! மாபெரும் கற்பகச் சோலை திட்டம்! 

2000ஆம் ஆண்டளவில் 2 கோடி பனைகள்! மாபெரும் கற்பகச் சோலை திட்டம்!  தமிழீழ பொருண்மிய மேம்பாட்டு நிறுவனம் 90களில் விடுதலை போராட்டம் கடுமையான பொருளாதார தடையை எதிர்நோக்கியபோது […]...
 
Read More

தமிழீழப் பொருண்மிய மேம்பாட்டுக் கழகம்

தமிழீழப் பொருண்மிய மேம்பாட்டுக் கழகம் என்பது இலங்கை இனப் பிரச்சினையின் காரணமாக எழுந்த போர்ச் சூழ்நிலையாலும், சிங்கள அரசின் பொருளாதாரத் தடையாலும், சிதைந்த தமிழீழத்தின் பொருளாதாரக் கட்டமைப்பை […]...
 
Read More