×

சு

சு
சுடர் – ஒளி.
சுடர்
சுடர்க்கண்ணி
சுடர்க்கணை
சுடர்க்கலம்
சுடர்க்கலை
சுடர்க்கழல்
சுடர்க்கழனி
சுடர்க்கனல்
சுடர்க்கனி
சுடர்க்கா
சுடர்க்காஞ்சி
சுடர்க்காந்தள்
சுடர்க்கானல்
சுடர்க்கிள்ளை
சுடர்க்கிளி
சுடர்க்குமரி
சுடர்க்குழை
சுடர்க்குறிஞ்சி
சுடர்க்;கொடி
சுடர்க்கொழுந்து
சுடர்க்கொன்றை
சுடர்க்கோதை
சுடர்ச்சந்தனம்
சடர்;ச்சாந்து
சுடர்ச்சாரல்
சுடர்ச்சிலம்பு
சுடர்ச்சுரபி
சுடர்ச்சுனை
சுடர்ச்செருந்தி
சுடர்ச்செல்வம்
சுடர்ச்செல்வி
சுடர்ச்சேய்
சுடர்ச்சோலை
சுடர்த்தங்கம்
சுடர்த்தங்கை
சுடர்த்தமிழ்
சுடர்த்தலைவி
சுடர்த்தழல்
சுடர்த்தழை
சுடர்த்தாமரை
சுடர்த்தாய்
சுடர்த்தானை
சுடர்த்திங்கள்
சுடர்த்திரு
சுடர்த்துகிர்
சுடர்த்துணை
சுடர்த்துளசி
சுடர்த்துறை
சுடர்த்தென்றல்
சுடர்த்தேவி
சுடர்த்தேன்
சுடர்த்தையல்
சுடர்த்தொடி
சுடர்த்தொடை
சுடர்த்தோகை
சுடர்நகை
சுடர்நங்கை
சுடர்நல்லள்
சுடர்நன்னி
சுடர்நா
சுடர்நாச்சி
சுடர்நிலவு
சுடர்நிலா
சுடர்;நுதல்
சுடர்நெஞ்சள்
சுடர்நெய்தல்
சுடர்நெறி
சுடர்;நொச்சி
சுடர்ப்பகல்
சுடர்ப்பகன்றை
சுடர்ப்படை
சுடர்ப்பண்
சுடர்ப்பணை
சுடர்ப்பரிதி
சுடர்ப்பழம்
சுடர்ப்பாதிரி
சுடர்ப்பாலை
சுடர்ப்பிடி
சுடர்ப்பிணை
சுடர்ப்பிள்ளை
சுடர்ப்பிறை
சுடர்ப்புகழ்
சுடர்ப்புணை
சுடர்ப்;புலமை
சுடர்ப்புன்னை
சுடர்ப்புனல்
சுடர்ப்பூ
சுடர்ப்பூவை
சுடர்ப்;பொழில்
சுடர்ப்பொன்
சுடர்ப்பொன்னி
சுடர்மகள்
சுடர்மங்கை
சுடர்மடந்தை
சுடர்மணி
சுடர்மதி
சுடர்மயில்
சுடர்மருதம்
சுடர்மலர்
சுடர்மலை
சுடர்மனை
சுடர்மாதுளை
சுடர்மாமணி
சுடர்மாமதி
சுடர்மாமயில்
சுடர்மாரி
சுடர்மாலை
சுடர்மான்;
சுடர்மானம்
சுடர்மானி
சுடர்மின்னல்
சுடர்மீன்
சுடர்முகில்
சுடர்முகிலி
சுடர்முகை

சுடர்வீ
சுடர்வீரை
சுடர்வெட்சி
சுடர்வெண்ணி
சுடர்;வெள்ளி
சுடர்வெற்றி
சுடர்வேங்கை
சுடர்;;வேம்பு
சுடர்;வேய்
சுடர்வேரல்
சுடர்வேரி
சுடர்வேல்
சுடரணி
சுடரத்தி
சுடரம்மா
சுடரம்மை
சுடரமுதம்
சுடரமுது
சுடரரசி
சுடரரசு
சுடரரண்
சுடரரி
சுடரருவி
சுடரல்லி
சுடரலரி
சுடரலை
சுடரழகி
சுடரழகு
சுடரறிவு
சுடரன்பு
சுடரன்னை
சுடராம்பல்
சுடராவரசு
சுடராழி
சுடராள்
சுடராற்றல்
சுடரிசை
சுடரிடை
சுடரிழை
சுடரிழையாள்
சுடரின்பம்
சுடரினி
சுடரினியள்
சுடரினியாள்
சுடருடையாள்
சுடருரு
சுடரூராள்
சுடரெயினி
சுடரெரி
சுடரெழில்
சுடரெழிலி
சுடரெழினி
சுடரேந்தி
சுடரேரி
சுடரொளி
சுடரோதி
சுடரோவியம்

சுர(தல்) –
ஊறுதல்.
சுரபி

சுரம் –
பாலைநிலம், அருவழி.
சுரம்

சுருள் –
வளைதல்.
சுருண்முகை
சுருண்முல்லை
சுருண்மொட்டு
சுருள்குழல்
சுருள்குழலி
சுருள்கூந்தல்
சுருள்கொடி
சுருள்வல்லி
சுருள்வளை
சுருள்வாள்
சுருளி

சுழல் –
உருளுதல்.
சுழல்கண்ணி
சுழல்கணை
சுழல்கலம்
சுழல்கழல்
சுழல்சிலம்பு
சுழல்வளை
சுழலரி
சுடர்முடி
சுடர்முத்து
சுடர்முரசு
சுடர்முல்லை
சுடர்முறுவல்
சுடர்மேழி
சுடர்மொட்டு
சுடர்மொழி
சுடர்யாழ்
சுடர்வடிவு
சுடர்வயல்
சுடர்வல்லி
சுடர்வள்ளி
சுடர்வளை
சுடர்வாகை
சுடர்வாணி
சுடர்வாரி
சுடர்வாழி
சுடர்வாழை
சுடர்;வாளை
சுடர்வானம்
சுடர்வில்
சுடர்விழி
சுடர்விளக்கு
சுடர்விறலி

சுனை – நீர்நிலை.
சுனை
சுனைக்குறிஞ்சி
சுனைச்செல்வி
சுனைநீர்
சுனைநீலம்
சுனைநெய்தல்
சுனைப்புனல்
சுனைப்பொழில்
சுனைமகள்
சுனைமங்கை
சுனைமடந்தை
சுனைமணி
சுனைமருதம்
சுனைமலர்
சுனைமலை
சுனைமுகை
சுனைமொட்டு
சுனையணி
சுனையமுது
சுனையரசு
சுனையரி
சுனையல்லி
சுனையழகி
சுனையெழிலி
சுனைவடிவு
சுனைவயல்
சுனைவல்லி
சுனைவாளை
சுனைவீ