×

தீ

தா -தொ
தாமரை –
கொடி, எண்.
தாமரை
தாமரைக்கண்ணன்
தாமரைக்கொடி
தாமரைக்கோ
தாமரைக்கோன்
தாமரைச்சீரன்
தாமரைச்சுடர்
தாமரைச்செம்மல்
தாமரைச்செல்வன்
தாமரைச்சேய்
தாமரைத்தம்பி
தாமரைத்திருவன்
தாமரைத்திறல்
தாமரைத்திறலோன்
தாமரைத்தேவன்
தாமரைத்தோன்றல்
தாமரைநம்பி
தாமரைநாடன்
தாமரைநெஞ்சன்
தாமரைநேயன்
தாமரைப்புலவன்
தாமரையரசன்
தாமரையழகன்
தாமரையறிஞன்
தாமரையறிவன்
தாமரையறிவு
தாமரையாளன்
தாமரையான்
தாமரையெழிலன்
தாமரையெழிலோன்
தாமரைவண்ணன்
தாமரைவல்லோன்

தாய் –
அன்னை, முதன்மை.
தாய்த்தமிழ்
தாய்நாடன்
தாய்நெஞ்சன்
தாய்நேயன்
தாய்மாண்பன்
தாய்மொழி
தாயப்பன்
தாயமுதன்
தாயன்பன்
தாயினியன்
தார் –
மாலை, படை
தார்
தார்சூடி
தார்நாடன்
தார்நெஞ்சன்
தார்மணி
தார்மன்னன்
தார்;மார்பன்
தார்முத்தன்
தார்முத்து
தார்வண்ணன்
தார்விறல்
தார்வீரன்
தார்வேங்கை
தார்வேந்தன்
தாரான்
தாரோன்

தாழை –
தாழைமரம்.
தாழம்பூவன்
தாழை
தாழைத்தாரான்
தாழைத்தாரோன்
தாழைத்தென்றல்
தாழைநெஞ்சன்
தாழைநேயன்
தாழைப்பொழில்
தாழைப்பொழிலன்
தாழைமார்பன்
தழையூரன்
தாழையூரான்
தாழைவண்ணன்

தாள் –
முயற்சி, கால்.
தாள்விறல்
தாள்வீரன்
தாள்வேங்கை
தாள்வேந்தன்
தாள்வேல்
தாள்வேலன்
தாளன்
தாளாளன்
தாளாற்றல்
தாளுடையான்

தானை –
படை.
தானை
தானைக்கடல்
தானைக்கலை
தானைக்கனல்
தானைக்குமரன்
தானைக்குன்றன்
தானைக்கோ
தானைக்கோவன்
தானைக்கோன்
தானைச்செல்வன்
தானைத்தம்பி
தானைத்தலைவன்
தானைத்திண்ணன்
தானைத்திருவன்
தானைத்திறல்
தானைத்திறலோன்
தானைத்துரை
தானைத்தேவன்
தானைநம்பி
தானைநாடன்
தானைப்பொருநன்
தானைமல்லன்
தானைமறவன்
தானைமன்னன்
தானைமானன்
தானைமுரசு
தானையஞ்சான்
தானைவீரன்
தானைவேங்கை
தானைவேந்தன்
தானைவேல்
தானைவேலன்

திகழ் –
வியங்குதல், ஒளி.
திகழ்
திகழ்கூத்தன்
திகழ்சீரன்
திகழ்சுடர்
திகழ்செம்மல்
திகழ்சோலை
திகழ்தாரான்
திகழ்திறல்
திகழ்தோன்றல்
திகழ்நம்பி
திகழ்நாடன்
திகழ்நிலவன்
திகழ்நெஞ்சன்
திகழ்நேயன்
திகழ்பரிதி
திகழ்பிறை
திகழ்புலவன்
திகழ்மணி
திகழ்மதி
திகழ்மலை
தகழ்மாண்பன்
திகழ்முடி
திகழ்முத்து
திகழ்முரசு
திகழ்வண்ணன்
திகழ்விழியன்
திகழ்வீரன்
திகழ்வேந்தன்
திகழ்வேல்
திகழ்வேலன்
திகழண்ணல்
திகழப்பன்
திகழரசன்
திகழரசு
திகழாளன்
திகழாற்றல்
திகழூரன்
திகழௌpல்
திகழௌpலோன்
திகழொளி
திகழோவியன்

திங்கள் –
நிலவு.
திங்கட்கதிர்
திங்கட்சுடர்
திங்கள்
திங்கள்வண்ணன்
திங்களழகன்
திங்களெழில்
திங்களெழிலன்
திங்களெழிலோன்
திங்களொளி
திங்களோவியன்

திண்ணம் –
மெய்ம்மை, வலிமை, இறுக்கம்.
திண்ணச்சுடர்
திண்ணச்செம்மல்
திண்ணத்திறல்
திண்ணம்
திண்ணநெஞ்சன்
திண்ணமார்பன்
திண்ணவுருவன்
திண்ணவொளி
திண்ணன்

திரு –
செல்வம், அழகு, மேண்மை.
திரு
திருக்குடிமகன்
திருக்குமரன்
திருக்குன்றன்
திருச்சுடர்
திருச்சுடரோன்
திருச்செம்மல்
திருச்செல்வம்
திருச்செல்வன்
திருத்தக்கதேவன்
திருத்தம்பி
திருத்தேவன்
திருநம்பி
திருநாடன்
திருநாவன்
திருநாவுக்கரசன்
திருநாவுக்கரசு
திருநிலவன்
திருநெஞ்சன்
திருநேயன்
திருப்புகழன்
திருப்புலவன்
திருமகன்
திருமணி
திருமருகன்
திருமலை
திருமலைக்கரசு
திருமலைச்செல்வன்
திருமலைச்செழியன்
திருமலைநம்பி
திருமலைநாடன்
திருமலையன்
திருமறவன்
திருமாண்பன்
திருமால்
திருமாவளவன்
திருமாறன்
திருமுகன்
திருமுடி
திருமுரசு
திருமுருகன்
திருமுருகு
திருமுறுவல்
திருமைந்தன்
திருமொழி
திருவண்ணல்
திருவண்ணன்
திருவமுதன்
திருவரசன்
திருவரசு
திருவருட்குமரன்
திருவருட்கோ
திருவருட்கோமான்
திருவருட்கோவன்
திருவருட்கோன்
திருவருட்சுடர்
திருவருட்செல்வன்
திருவருட்சோலை
திருவருணம்பி
திருவருணெஞ்சன்
திருவருண்மொழி
திருவருள்
திருவருளொளி
திருவழகன்
திருவழுதி
திருவள்ளல்
திருவள்ளுவர்
திருவள்ளுவன்
திருவளத்தன்
திருவளநாடன்
திருவளவன்
திருவன்
திருவாணன்
திருவிடம்
திருவுளம்
திருவூரன்
திருவெழில்
திருவெழிலன்
திருவேந்தல்
திருவேந்தன்
திருவேந்தி
திருவேல்
திருவேலன்
திருவேலோன்
திருவேள்

தில்லை –
ஒருமரம், ஓரூர்.
தில்;;லை
தில்லைக்காடன்
தில்லைக்கிழான்
தில்லைக்கிள்ளி
தில்லைக்குடிமகன்
தில்லைக்குமரன்
தில்லைக்கோ
தில்லைக்கோமான்
தில்லைக்கோவன்
தில்லைக்கோன்
தில்லைச்செம்மல்
தில்லைச்செல்வம்
தில்;லைச்செல்வன்
தில்லைச்சேய்
தில்லைச்சோழன்
தில்லைத்தம்பி
தில்லைத்தேவன்
தில்லைநம்பி
தில்லைநாடன்
தில்லைப்புலவன்
தில்லைப்பொருநன்
தில்லைமணி
தில்லைமறவன்
தில்லைமாறன்
தில்லைமுத்தன்
தில்லைமுத்து
தில்லையண்ணல்
தில்லையப்பன்
தில்லையரசன்
தில்லையழகன்
தில்லையறிஞன்
தில்லையறிவன்
தில்லையன்
தில்லையன்பன்
தில்லைய10ரன்
தில்லையெழிலன்
தில்லையேந்தல்
தில்லையையன்
தில்லைவண்ணன்
தில்லைவாணன்
தில்லைவாளன்
தில்லைவிறல்
தில்லைவீரன்
தில்லைவேந்தன்
தில்லைவேல்
தில்லைவேலன்
தில்லைவேலோன்

திறம் –
சிறப்பு, தகைமை.
திறத்தன்
திறம்
திறமை
திறமையன்
திறவன்
திறவு
திறவோன்

திறல் –
ஆற்றல்.
திறல்
திறல்வழுதி
திறல்வாகை
திறல்வாணன்
திறல்வீரன்
திறல்வேங்கை
திறல்வேந்தன்
திறல்வேல்
திறலண்ணல்
திறலப்பன்
திறலரசன்
திறலரசு
திறலன்
திறலொளி
திறலோன்
திறற்கிள்ளி
திறற்கீரன்
திறன்மணி
திறன்மதி
திறன்மருகன்
திறன்மல்லன்
திறன்மறவன்
திறன்மன்னன்
திறன்மாறன்
திறனம்பி
திறனாடன்
திறனாளன்
திறனெஞ்சன்

தினை –
ஒருவகைக்கூலம்.
தினைக்கதிர்
தினைக்கிழான்
தினைச்சோலை
தினைமணி
தினைமுத்து
தினைவளத்தன்

தீ –
நெருப்பு.
தீக்கதிர்
தீக்கொழுந்து
தீச்சுடர்
தீப்பொறி
தீயீட்டி
தீயொளி
தீவண்ணன்

தீம் –
இனிமை, இன்சுவை, அமுது.
தீங்கதிர்
தீஞ்சுனை
தீந்தமிழ்
தீம்புகழன்
தீம்புனல்
தீம்பொழில்

துடி –
உடுக்கு, மின்னல்.
துடி
துடியன்

துணிவு –
முடிவு, உறுதி.
துணிவரன்
துணிவாளன்
துணிவு

துணை –
உதவி, இணை.
துணை
துணைவன்

துய்ய (தூய்மை) –
மென்மை, களங்கமின்மை.
துய்யவன்
துய்யன்
துய்யோன்

துரை –
மேலவர்.
துரை
துரைக்கண்ணன்
துரைக்கண்ணு
துரைச்செல்வன்
துரைத்தம்பி
துரைத்தேவன்
துரைநம்பி
துரைநாகன்
துரைநெஞ்சன்
துரைமகன்
துரைமணி
துரைமருகன்
துரைமாறன்
துரைமுருகன்
துரைமுருகு
துரையப்பன்
துரையப்பா
துரைப்பாண்டியன்
துரையரசன்
துரையரசு
துரையழகன்
துரையெழில்;
துரையெழிலன்
துரைவண்ணன்
துரைவள்ளல்
துரைவீரன்
துரைவேந்தன்
துரைவேல்
துரைவேலன்
துரைவேலோன்

துறை –
பகுதி, இடம்.
துறை
துறைத்தலைவன்
துறைத்திறத்தன்
துறைத்திறல்
துறைத்திறலோன்
துறைமணி
துறைமுத்தன்
துறைமுத்து
துறைவன்
துறைவாணன்
துறையூரன்
துறையோன்

தூய்மை –
களங்கமின்மை.
தூநாடன்
தூநிலவன்
தூமதி
தூய்மை
தூயநம்பி
தூயநெஞ்சன்
தூயமணி
தூயமுத்தன்
தூயமுத்து
தூயவண்ணன்
தூயவன்
தூயவேல்
தூயன்
தூயொளி
தூயோன்
தூவொளி

தெங்கு –
தென்னை.
தெங்கூரன்
தெங்குநாடன்

தெண்மை –
தெளிவு
தெண்மணி
தெண்முத்து
தெண்மை
தெண்மையன்
தௌ;ளியன்
தௌ;ளியான்
தௌ;ளொளி
தௌ;ளொளியன்

தெய்வம் –
உயர்ச்சி.
தெய்வநம்பி
தெய்வம்
தெய்வமகன்
தெய்வமணி
தெய்வமாண்பன்
தென்மணி
தென்மலை
தென்மொழி
தென்றமிழ்
தென்மொழியான்
தென்னரசன்
தென்னரசு
தென்னருவி
தென்னவன்
தென்னன்
தென்னாகன்
தென்னாடன்
தென்னூரன்
தெற்கு

தென்;றல் –
காற்று.
தென்;றல்

தென்னை –
தெங்கு.
தென்னைநாடன்

தேக்கு –
ஒருவகைமரம்.
தேக்கு
தேக்குநாடன்
தேக்கூரன்

தேவன் –
உயர்ந்தவன்.
தேவநம்பி
தேவநாகன்
தேவநாடன்
தேவநெஞ்சன்
தேவநெறியன்
தேவநேயன்
தேவநேரியன்
தேவமகன்
தேவமணி
தேவமதி
தேவமருகன்
தேவமருதன்
தேவமலை
தேவமலையன்
தேவமலையோன்
தேவமாண்பன்
தேவமார்பன்
தேவமுத்தன்
தேவமுத்து
தேவமுதல்வன்
தேவமுரசு
தேவமைந்தன்
தேவயாழோன்
தேவவாணன்
தேவன்

தேன் –
தேறல்.
தேன்குன்றன்
தேன்சுனை
தேன்பொழிலன்
தேன்மலை
தேன்மொழியன்
தேன்றமிழன்
தேனமுதன்
தேனமுது
தேனருவி
தேனாடன்
தேனிலவன்
தேனின்பன்
தேனினியன்
தேனூரன்

தேறல் –
தேன்.
தேறலமுதன்
தேறலமுது
தேறலருவி
தேறலூரன்
தேறற்குன்றன்
தேறன்மொழி
தேறனிலவன்

தொடு –
முட்டுதல், இணைத்;தல்.
தொடுகடல்
தொடுகணை
தொடுகரை
தொடுகோதை
தொடுவானம்
தொடுவில்லோன்
தொடுவேல்
தொடுவேலன்

தொண்டை –
ஒருகொடி, நாடு.
தொண்டைநாடன்
தொண்டைமான்
தொண்டைய10ரன்
தொண்டைவீரன்

தொண்மை –
பழமை.
தொல்கடல்
தொல்கணை
தொல்கதிர்
தொல்கரை
தொல்கலை
தொல்கலைஞன்
தொல்கனல்
தொல்கனி
தொல்காடன்
தொல்காப்பியன்
தொல்காவலன்
தொல்கிழான்
தொல்குன்றன்
தொல்சாரல்
தொல்சுடர்
தொல்சுடரோன்
தொல்சுனையான்
தொல்பகலோன்
தொல்பரிதி
தொல்பாண்டியன்
தொல்புகழ்
தொல்புகழன்
தொல்புகழோன்
தொல்புலவன்
தொல்லகன்
தொல்லரசன்
தொல்லரசு
தொல்லருவி
தொல்லழகன்
தொல்லழகு
தொல்லறிஞன்
தொல்லாழி
தொல்லிசை
தொல்லுழவன்
தொல்லூரன்
தொல்லூரான்
தொல்லூரோன்
தொல்லெரி
தொல்லெழிலன்
தொல்லெழிலோன்
தொல்லேரன்
தொல்லொளி
தொல்லொளியன்
தொல்லோவியன்
தொல்வழுதி
தொல்வளத்தன்
தொல்வளவன்
தொல்வீரன்
தொல்வெற்பன்
தொல்வேங்கை
தொல்வேல்
தொல்வேலவன்
தொல்வேலன்
தொல்வேலோன்
தொல்வேள்
தொன்மணி
தொன்மலை
தொன்மலையன்
தொன்மலையோன்

தோணி –
ஓடம்.
தோணி
தோணியன்
தோணிவளத்தன்
தோணிவளவன்

தோழமை –
நட்பு.
தோழன்

தோள் –
உடலுறுப்பு.
தோளாற்றல்

தோன்றல் –
உயர்ந்தவன்.
தோன்றல்