×

ஊ-எ
ஊக்கமுனைவன்
ஊக்கமெய்யன்
ஊக்கவலவன்
ஊக்கவள்ளல்
ஊக்கவாணன்
ஊக்கவாளன்
ஊக்கவீரன்
ஊர் – குடி.
ஊர்க்கண்ணு
ஊர்க்கனல்
ஊர்க்கனி
ஊர்க்காவலன்
ஊர்க்கிழான்
ஊர்க்கிள்ளி
ஊர்க்கிளி
ஊர்க்கீரன்
ஊர்க்குமரன்
ஊர்க்குரிசில்
ஊர்க்குளத்தன்
ஊர்க்குன்றன்
ஊர்க்கூத்தன்
ஊர்க்கேள்வன்
ஊர்க்கோ
ஊர்க்கோடன்
ஊர்க்கோமான்
ஊர்க்கோவன்
ஊர்க்கோன்
ஊர்ச்சந்தனம்;
ஊர்ச்சான்றோன்
ஊர்ச்சீரோன்
ஊர்ச்சுடர்
ஊர்ச்சுடரோன்
ஊர்ச்சுனையான்
ஊர்ச்செம்மல்
ஊர்ச்செல்வன்
ஊர்ச்செழியன்
ஊர்ச்சேந்தன்
ஊர்ச்சேரன்
ஊர்ச்சோலை
ஊர்ச்சோழன்
ஊர்த்தங்கன்
ஊர்த்திருவன்
ஊர்த்தீ
ஊர்த்துணை
ஊர்த்துணைவன்
ஊர்த்துரை
ஊர்த்துறைவன்
ஊர்த்தேவன்
ஊர்த்தோழன்
ஊர்த்தோன்றல்
ஊர்நம்பி
ஊர்நல்லன்
ஊர்நாகன்
ஊர்நெஞ்சன்
ஊர்நெறியன்
ஊர்நேயன்
ஊர்ப்பரிதி
ஊர்ப்பாவலன்
ஊர்ப்பிள்ளை
ஊர்ப்புகழன்
ஊர்ப்புலவன்
ஊர்ப்பெரியன்
ஊர்ப்பொருநன்
ஊர்ப்பொருப்பன்
ஊர்ப்பொழிலன்
ஊர்ப்பொறை
ஊர்ப்பொறையன்
ஊர்மணி
ஊர்மதி
ஊர்மருதன்
ஊர்மல்லன்
ஊர்மள்ளன்
ஊர்மறவன்
ஊர்மாண்பன்
ஊர்மாறன்
ஊர்முகன்
ஊர்முடி
ஊர்முத்தன்
ஊர்முத்து
ஊர்முதல்வன்
ஊர்வாணன்
ஊர்வீரன்
ஊர்வெற்பன்
ஊர்வெற்றி
ஊர்வேங்கை
ஊர்வேல்
ஊர்வேலன்
ஊர்வைகை
ஊரகன்
ஊரண்ணல்
ஊரப்பன்
ஊரமுதன்
ஊரமுது
ஊரலை
ஊரழகன்
ஊரழகு
ஊரறிஞன்
ஊரறிவன்
ஊரன்
ஊரன்பன்
ஊராழி
ஊராளன்
ஊராற்றல்
ஊரான்
ஊரிசை
ஊரின்பம்
ஊரினியன்
ஊருடையான்
ஊருருவன்
ஊரெழிலன்
ஊரெழிலோன்
ஊரெழினி
ஊரையன்
ஊரொலி
ஊரோன்

ஊருணி –
கேணி.
ஊருணி
ஊருணிக்காவலன்
ஊருணிக்கிழான்
ஊருணிக்கிள்ளி
ஊருணிக்கீரன்
ஊருணித்துரை
ஊருணிநம்பி
ஊருணிநாகன்
ஊருணிநாடன்
ஊருணிநிலவன்
ஊருணிமருதன்
ஊருணிமுத்தன்
ஊருணியப்பன்;
ஊருணியன்பன்

ஊழி –
உலகமுடிவுக்காலம்.
ஊழி
ஊழிக்கண்ணன்
ஊழிக்கண்ணு
ஊழிக்கணை
ஊழிக்கதிர்
ஊழிக்கனல்
ஊழிக்கீரன்
ஊழிக்குமரன்
ஊழிக்கூத்தன்
ஊழிக்;கோ
ஊழிக்கோமான்
ஊழிக்கோவன்
ஊழிக்கோன்
ஊழிச்சுடர்
ஊழிச்சுடரோன்
ஊழிச்செல்வன்
ஊழிச்செழியன்
ஊழிச்சேரன்
ஊழிச்;சோழன்
ஊழித்தீ
ஊழித்துணை
ஊழித்துரை
ஊழித்தேவன்
ஊழிநம்பி
ஊழிமுதல்வன்
ஊழிமெய்யன்
ஊழிமைந்தன்
ஊழியண்ணல்
ஊழியப்பன்
ஊழியமுதன்
ஊழியமுது
ஊழியரசன்
ஊழியரசு
ஊழியான்
ஊழியெரி
ஊழியையன்
ஊழியொலி
ஊழியொளி
ஊழிவண்ணன்
ஊழிவல்லோன்
ஊழிவழுதி
ஊழிவள்ளல்
ஊழிவீரன்
ஊழிவெற்பன்
ஊழிவெற்றி
ஊழிவேங்கை
ஊழிவேந்தன்
ஊழிவேலன்

ஊற்று –
நீருற்று.
ஊற்றண்ணல்
ஊற்றப்பன்
ஊற்றமுதன்
ஊற்றமுது
ஊற்றருவி
ஊற்றலை
ஊற்றழகு
ஊற்றறிவன்
ஊற்;றறிவு
ஊற்றன்பன்
ஊற்றன்பு
ஊற்றாளன்
ஊற்றின்பம்
ஊற்றின்பன்
ஊற்றினியன்
ஊற்று
ஊற்றுக்காவலன்
ஊற்றுக்கிழான்
ஊற்றுக்கிள்ளி
ஊற்றுக்கீரன்
ஊற்றுக்குமரன்
ஊற்றுச்செல்வன்
ஊற்றுத்தமிழ்
ஊற்றுத்திறல்
ஊற்றுத்திறலோன்
ஊற்றுநம்பி
ஊற்றுநாகன்
ஊற்றுப்பேகன்
ஊற்றுப்பொருப்பன்
ஊற்றுப்பொழிலன்
ஊற்றுவண்ணன்;
ஊற்றுவளத்தன்
ஊற்றுவளவன்
ஊற்றுவாணன்
ஊற்றுவாரி
ஊற்றுவெற்பன்
ஊற்றொலி

எயின் –
மறவன்.
எயினன்

எரி –
நெருப்பு, எரிதல்.
எரி
எரிகணை
எரிகதிர்
எரிகனல்
எரிகாடன்
எரிசுடர்
எரிசுடரோன்
எரிமலை
எரிமாறன்
எரிமின்னல்
எரியஞ்சான்
எரியண்ணல்
எரியப்பன்
எரியரசன்
எரியரசு
எரியலை
எரியாளன்
எரியேந்தி
எரியையன்
எரியொளி
எரிவழுதி
எரிவிறல்
எரிவீரன்
எரிவெற்பன்
எரிவேங்கை
எரிவேந்தன்
எரிவேல்
எரிவேலன்

எல் –
விளக்கம், தமிழ், ஒளி, கதிரவன்.
எல்
எல்லண்ணல்
எல்லப்பன்
எல்லமுதன்
எல்லரசன்
எல்லரசு
எல்லருவி
எல்லழகன்
எல்லழகு
எல்லறிவன்
எல்லறிவு
எல்லன்
எல்லாழி
எல்லாளன்
எல்லின்பம்
எல்லின்பன்
எல்லினியன்
எல்லுருவன்
எல்லூரன்
எல்லெரி
எல்லெழிலன்
எல்லெழினி
எல்லேந்தல்
எல்லேந்தி
எல்லையன்
எல்லோன்
எல்;வண்ணன்
எல்வழுதி
எல்வாகை
எல்வாரி
எல்வாளன்
எல்வெற்பன்
எல்வேல்
எல்வேலன்
எல்வைகை
எற்கோ
எற்கோன்
எற்பகலோன்
எற்பரிதி
எற்பாரி
எற்பிறை
எற்பூவன்
எற்பேகன்
எற்பொழில்
எற்பொழிலன்
எற்பொறை
என்மணி
என்மதி
என்மருதன்
என்மலை
என்மறவன்
என்மாறன்
என்முகன்
என்முகிலன்
என்முத்தன்
என்முத்து
எழில்வழுதி
எழில்வள்ளல்
எழில்வளத்தன்
எழில்வளவன்
எழில்வாகை
எழில்;வாணன்
எழில்வாரி
எழில்வாழி
எழில்வாளன்
எழில்வில்
எழில்வில்லோன்
எழில்வீரன்
எழில்வெற்பன்
எழில்வெற்பு
எழில்வேங்கை
எழி;வேந்தன்
எழில்வேல்
எழி;வேலன்
எழில்வேலவன்
எழில்வேலோன்
எழில்;வேள்
எழில்வேளிர்
எழில்வைகை
எழிலகன்
எழிலண்ணல்
எழிலப்பன்
எழிலமுதன்
எழிலமுது
எழிலரசன்
எழிலரசு
எழிலருவி
எழிலலை
எழிலறிவன்
எழிலறிவு
எழிலன்பன்
எழிலன்பு
எழிலன்
எழிலாளி
எழிலாளன்
எழிலாற்றல்
எழிலிசை
எழிலின்பம்
எழிலின்பன்
எழிலினியன்
எழிலுடையான்
எழிலுரவோன்
எழிலுருவன்
எழிலுழவன்
எழிலூரன்
எழிலூரான்
எழிலேந்தல்
எழிலேந்தி
எழிலேரன்
எழிலேறு
எழிலையன்
எழிலொளி
எழிலோவியன்
எழிலோன்
எழிற்கடல்
எழிற்கண்ணன்
எழிற்கண்ணு
எழிற்கணை
எழிற்கதிர்
எழிற்கலை
எழிற்கலைஞன்;
எழிற்கனல்
எழிற்கனி
எழிற்காடன்
எழிற்காரி
எழிற்கிழான்
எழிற்கிள்ளி
எழிற்கிளி
எழிற்கீரன்
எழிற்குமரன்
எழிற்குரிசில்
எழிற்குளத்தன்
எழிற்குன்றன்
எழிற்கூத்தன்
எழிற்கேள்வன்
எழிற்கொடி
எழிற்கொடியோன்
எழிற்கொழுந்து
எழிற்கொன்றை
எழிற்கோ
எழிற்சுடரோன்
எழிற்சுனையான்
எழிற்செந்தில்;
எழிற்செம்மல்
எழிற்செல்வன்
எழிற்செழியன்
எழிற்சென்னி
எழற்சேந்தன்
எழிற்சேய்
எழிற்சேயன்
எழிற்சேரன்
எழிற்சேரலாதன்
எழிற்சோலை
எழிற்சோலையன்
எழிற்சோழன்
எழிற்பகலோன்
எழிற்பரிதி
எழிற்பா
எழிற்பாடி
எழிற்பாரி
எழிற்பாவலன்
எழிற்பிள்ளை
எழிற்பிறை
எழிற்புகழன்
எழிற்புலவன்
எழிற்பூவன்
எழிற்பெரியன்
எழிற்பேகன்
எழிற்பொருநன்
எழிற்;பொருப்பன்
எழிற்பொழில்
எழிற்பொழிலன்
எழிற்பொறை
எழிற்பொறையன்
எழிற்பொன்னன்
எழிற்போர்
எழிற்பேரோன்
எழின்மகன்

எழின்மணி
எழின்மதி
எழின்மருகன்
எழின்மருதன்
எழின்மல்லன்
எipன்மலை
எழின்மலையன்
எழின்மழவன்
எழின்மள்ளன்
எழின்மறவன்
எழின்மன்னன்
எழின்மா
எழின்மாண்பன்
எழின்மார்பன்
எழின்மாறன்
எழின்மான்
எழின்மானன்
எழின்மின்னல்
எழின்முகன்
எழின்முகிலன்
எழின்முடி
எழின்முத்தன்
எழின்முத்து
எழின்முதல்வன்
எழின்முரசு
எழின்முருகன்
எழின்முருகு
எழின்முறுவல்
எழின்முனைவன்
எழின்மெய்யன்
எழின்மேழி
எழின்மைந்தன்
எழின்மொழி
எழின்மௌவல்
எழினி
எழினிலவன்

எழு –
எழுதல், ஏழு.
எழுகடல்
எழுகதிர்
எழுகனல்
எழுகுரிசில்
எழுகுன்றன்
எழுநிலவன்
எழுநிலவு
எழுநெஞ்சன்
எழுநேயன்
எழுபகலோன்
எழுபரிதி
எழுபிறை
எழுபுகழன்
எழுபுகழோன்
எழுபொருப்பன்
எழுமதி
எழுமலை
எழுமின்னல்
எழுமுகிலன்
எழுமுரசு
எழுவண்ணல்
எழுவமுது
எழுவரசு
எழுவாழி
எழுவாற்றல்
எழுவாற்றலன்
எழுவின்பம்
எழுவீரன்
எழுவெரி
எழுவெழினி
எழுவெற்பன்
எழுவெற்பு
எழுவைகை
எழுவொலி
எழுவொளி

எழுச்சி –
எழுகை, கிளர்தல்.
எழுச்சி
எழுச்சிக்கடல்
எழுச்சிக்கதிர்
எழச்சிகலை
எழுச்சிக்கனல்
எழுச்சிக்காடன்
எழுச்சிக்கிழான்
எழுச்சிக்கீரன்
எழுச்சிக்குமரன்
எழுச்சிக்;குரிசில்
எழுச்சிக்குன்றன்
எழுச்சிக்கூத்தன்
எழுச்சிக்கொடி
எழுச்சிக்கோ
எழுச்சிக்கோன்
எழுச்சிச்சுடர்
எழுச்சிச்செம்மல்
எழுச்;சிச்செல்வன்
எழுச்சிச்செழியன்
எழுச்சிச்சென்னி
எழுச்சிச்சேய்
எழுச்சிச்சேரன்
எழுச்சிச்சோழன்
எழுச்சித்தேவன்
எழுச்;சிநம்பி
எழுச்சிநாகன்
எழுச்சிநாடன்
எழுச்சிநிலவன்
எழுச்சிநெஞ்சன்
எழுச்சியன்
எழுச்சிவாளன்
எழுச்சிவீரன்
எழுச்சிவேங்கை
எழுச்சிவேந்தன்
எழுச்சிவேலன்

எள் –
ஒருவகைக்கூலம்.
எள்ளமுதன்
எள்ளமுது

எளிமை –
எளியன்
எளியோன்
எறிசுடர்
எறிசுடரோன்
எறிநிலவன்
எறிநிலவு
எறிவேல்
எறிவேலன்

ஏந்தல் –
சிறந்தவன்.
ஏந்தல்
ஏந்தலமுது
ஏந்தலலை
ஏந்தலழகு
ஏந்தற்கீரன்
ஏந்தற்கேள்வன்
ஏந்தன்மகன்
ஏந்தன்மருகன்
ஏந்தன்மாண்பன்
ஏந்;தெழில்

ஏர் –
உழவு, கலப்பை, அழகு, எழுச்சி.
ஏர்
ஏர்க்;காரி
ஏர்க்காவலன்
ஏர்க்கிழான்
ஏர்க்கிள்ளி
ஏர்க்கீரன்
ஏர்;க்குடிமகன்
ஏர்க்குமரன்
ஏர்க்குரிசில்
ஏர்க்;கேள்வன்
ஏர்க்கொடி
ஏர்க்கொடை
ஏர்க்கோ
ஏர்க்கோமான்
ஏர்க்கோவன்
ஏர்க்கோன்
ஏர்ச்சீரன்
ஏர்ச்செல்வன்
ஏர்ச்செழியன்
ஏர்ச்சென்னி
ஏர்ச்சேரன்
ஏர்ச்சேரலாதன்
ஏர்ச்சோழன்
ஏர்த்தலைவன்
ஏர்த்திருவன்
ஏர்த்திறலோன்
ஏர்த்துணைவன்
ஏர்த்தென்னன்
ஏர்த்தேவன்
ஏர்த்தோழன்
ஏர்நம்பி
ஏர்நல்லன்
ஏர்நாகன்
ஏர்நாடன்
ஏர்ப்பாரி
ஏர்ப்புகழன்
ஏர்ப்பெரியன்
ஏர்ப்பேகன்
ஏர்மகன்
ஏர்மருகன்
ஏர்மருதன்
ஏர்முதல்வன்
ஏர்மைந்தன்
ஏர்வழுதி
ஏர்வளத்தன்
ஏர்வளவன்
ஏர்வாணன்
ஏரகன்
ஏரண்ணல்
ஏரம்பன்;
ஏரமுதன்
ஏரரசன்
ஏரரசு
ஏரன்
ஏராளன்
ஏருடையான்
ஏரூரன்
ஏழிசைக்கோ
ஏழிசைக்கோமான்
ஏழிசைக்கோன்
ஏழிசைச்செம்மல்
ஏழிசைச்செல்வன்
ஏழிசைச்செழியன்
ஏழிசைச்சென்னி
ஏழிசைச்சேந்தன்
ஏழிசைச்சேரன்
ஏழிசைச்சோழன்
ஏழிசைத்தமிழன்
ஏழிசைத்தலைவன்
ஏழிசைத்தேவன்
ஏழிசைநம்பி
ஏழிசைநாகன்
ஏழிசைநெஞ்சன்
ஏழிசைப்பித்தன்
ஏழிசைப்புலவன்
ஏழிசைப்பேகன்
ஏழிசைமகன்
ஏழிசைமணி
ஏழிசையண்ணல்
ஏழிசையறிஞன்
ஏழிசையாளன்
ஏழிசையின்பன்
ஏழிசையினியன்
ஏழிசையையன்
ஏழிசையொலி
ஏழிசைவண்ணன்
ஏழிசைவல்லோன்
ஏழிசைவழுதி
ஏழிசைவாணன்
ஏழிசைவாரி
ஏழிசைவீரன்
ஏழிசைவேந்தன்

ஏழு –
ஓரேண்.
ஏழ்கடல்
ஏழ்வெற்பன்
ஏழாழி
ஏழுமலை
ஏழுமலையான்

ஏறு –
ஏறுதல், ஆண், அரிமா.
ஏறகன்
ஏறாளன்
ஏறு
ஏறுருவன்