×

இராணுவ தொழிநுட்ப பிரிவு (கணனிப்பிரிவு)


LTTE- இன் பொறியியல் அமைப்பின் தலைவர் கொல். ராஜு

படம் : LTTE- இன் பொறியியல் அமைப்பின் தலைவர் கொல். ராஜு (1961-2002). படம்: ஒரு போர் நினைவிடத்தில் வளர்ச்சியடையாத த.ஈ.வி.பு.-களின் நீர்மூழ்கி கப்பல். படம்: த.ஈ.வி.பு […]...
 
Read More