×

தமிழீழ பொறியியல் தொழில்நுட்பம்


புலிகளின் பொறியியல் தொழில்நுட்ப

ஒவ்வொரு மரபு வழிப் படைக்கும் பொறியியல் பிரிவு இருக்கும். ஆங்கிலத்தில் இதை Engineering Corps என்பர். எடுத்துக்காட்டாக இஸ்ரேலின் களமுனை பொறியியல் பட்டாளத்தை (Combat Engineering Corps […]...
 
Read More