×

சூழல் நல்லாட்சி ஆணையகம்


தமிழீழ நடைமுறையரசின் நீர்மேலாண்மை – 1992

தமிழீழ நடைமுறையரசின் நீர்மேலாண்மை – 1992...
 
Read More

சூழல் எனும்போது நாம் வாழும் சுற்றாடலைத்தான் குறிப்பிடுகிறோம்.

சூழல் எனும்போது நாம் வாழும் சுற்றாடலைத்தான் குறிப்பிடுகிறோம். எமக்குப் புறம்பாக அச்சூழலிலுள்ள எல்லா உயிரினங்களும் அதுபோலவே உயிரற்ற அம்சங்களாக எமது வாழ்க்கையோடிணைந்து காணப்படுபவையெல்லாம் சூழல் என்னும் பதத்தினுள்ளடங்கும். […]...
 
Read More