×

முந்தைய வரலாறு

தமிழரின் வரலாறானது மிகுவும் பழைமையானது. கல்தோன்றி மண் தோன்றா கலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடியின் தொன்மை வரலாற்றை இங்கு பார்க்கலாம்.