×

குமரிக்கண்டம்


குமரிக்கண்டம்

குமரிக்கண்டம் (kumari Kandam) என்பது இந்தியப் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள இந்தியாவின் தெற்கே இருந்ததாகக் கருதப்படும் இழந்த ஒரு கண்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது பண்டைய தமிழர் நாகரிகத்துடன் தொடர்புடைய […]...
 
Read More

Kumari Kandam (Tamil: குமரிக்கண்டம்)

குமாரி கண்டம் (ஆங்கிலம் Kumari Kandam ) என்பது பண்டைய தமிழ் நாகரிகத்துடன் இழந்த கண்டத்தைக் குறிக்கிறது, இது இன்றைய இந்தியாவின் தெற்கே இந்தியப் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ளது. […]...
 
Read More

குமரிக்கண்டம் பகுதி 3

குமரிக்கண்டம் என்பது உண்மையா ? அதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளனவா? ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படடனவா?…...
 
Read More

குமரிக்கண்டம் பகுதி 2

குமரிக்கண்டம் என்பது உண்மையா ? அதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளனவா? ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படடனவா?…...
 
Read More

குமரிக்கண்டம் பகுதி 1

குமரிக்கண்டம் என்பது உண்மையா ? அதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளனவா? ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படடனவா?...
 
Read More