×

ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு


ஐ.நா. அறிக்கை – 2017-2021

ஐ.நா. அறிக்கை சிறீலங்கா உள்நாட்டுப் போரின்போது தோல்விகளைக் கண்டது – 2017-2021 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். G1708256 G1909841 Sri Lanka OHCHR Report – […]...
 
Read More

ஐ.நா. அறிக்கை – 2015

ஐ.நா. அறிக்கை சிறீலங்கா உள்நாட்டுப் போரின்போது தோல்விகளைக் கண்டது – 2015 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். UN Moves to ‘Ignore’ Sri.. NESoHR_Statement_on_OHCHR_Hybrid_Courtary.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/NE_civil_groups_joint_statment_Tamil.pdf”>NE_civil_groups_joint_statment_Tamil NE_civil_groups_joint_statment_English […]...
 
Read More

ஐ.நா. அறிக்கை – 2014

ஐ.நா. அறிக்கை சிறீலங்கா உள்நாட்டுப் போரின்போது தோல்விகளைக் கண்டது – 2014 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். March 1 2014 March 3 2014 March […]...
 
Read More

ஐ.நா. அறிக்கை 2013

ஐ.நா. அறிக்கை சிறீலங்கா உள்நாட்டுப் போரின்போது தோல்விகளைக் கண்டது 2013 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 07.03.13 Colombo reaches ‘und…anding’ with USA, 2012-2013 2013 […]...
 
Read More

ஐ.நா. அறிக்கை இலங்கை உள்நாட்டுப் போரின்போது தோல்விகளைக் கண்டது 2008-2012

ஐ.நா. அறிக்கை இலங்கை உள்நாட்டுப் போரின்போது தோல்விகளைக் கண்டது 2008-2012 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 22.03.2012 US_Draft_Resolution_on_Sri_Lanka 2012AHRC2216_English May 2008 Decision OutcomeA_HRC_DEC_8_128 Print […]...
 
Read More