×

தொலைத்தெடர்பு அறிக்கைப் பகுதி


தொலைத் தொடர்புப் பகுதி

இயக்கத்தின் துறைகள், படையணிகள், பிரிவுகளின் தொலைத்தொடர்புகளை ஒருங்கிணைத்தலும் ஒழுங்கமைத்தலும். குறியீட்டு மொழித்தாள்களை தயாரித்தலும். (code language sheets). இயக்கத்தின் தொலைத்தொடர்பு நிலையங்களுக்கு வழங்குதலும் தொலைத்தொடர்புப் பணிக்குத் தேவையான […]...
 
Read More

தொலைத்தொடர்புக் கருவிகள் திருத்தப்பகுதி

இயக்கப் பயன்பாட்டில் உள்ள பழுதடைந்த தொடர்புக் கருவிகளைத் திருத்தம் செய்தலும், திருத்தம் செய்ய முடியாதவற்றை மீளப்பெற்றுக்கொண்டு அவற்றுக்கு பதிலாகப் புதியவற்றை வழங்குதலும். இயக்கம் இறக்குமதி செய்கின்ற தொலைத்தொடர்புக் […]...
 
Read More

தொலைத்தொடர்பு அறிக்கைப்பகுதி

படையணிகள், துறைகள், பிரிவுகளால் மாதந்தோறும் சமர்க்கப்படும் தொலைத்தொடர்புக்கருவிகளின் எண்ணிக்கையைச் சரிபார்த்து இயக்கத்தின் தொலைத்தொடர்புக்கருவிகளின் எண்ணிக்கையை உறுதி செய்தல்.  ...
 
Read More