×

பாரம்பரிய குடியிருப்பு


சங்கப்படலை

இலங்கையின் வடமாகாணமான யாழ்ப்பாணத்தில், அநேகமான வீடுகளைச் சுற்றிக் கிணறு, மரங்கள், பூஞ்செடிகளுடன் கூடிய காணிகள் காணப்படும். இவற்றைத் தாண்டியே வீட்டின் தலைவாசலை (Main Entrance) அடையலாம். வீதியிலிருந்து […]...
 
Read More

ஓலைப்பாய்

ஓலைப்பாய் – ஓலையினால் பின்னப்பட்ட பாய்...
 
Read More

பந்திப்பாய் 

விருந்தினர் உண்ணும் போது உட்கார விரிக்கும் நீண்ட பாய். ...
 
Read More

புற்பாய்

புல்லினால் செய்யப்பட்ட பாய்...
 
Read More

கதிர்ப்பாய்

கதிர்ப்பாய் ...
 
Read More

பன்னப்பாய்

பன்னப்பாய் பன்னப் புல்லினால் செய்யப்பட்ட பாய்....
 
Read More

கரப்பு கோழிகளை பாதுகாப்பதற்கான கூடு

கோழிகளை பாதுகாப்பதற்கான கூடு...
 
Read More

கோழிக்கூடு

கோழிக்கூடு கோழிகளை வளர்ப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட கூடு....
 
Read More

பறவைக் கூடு

பறவைக் கூடு பறவைகளை வளர்ப்பதற்கு பனைமட்டைகளைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட கூடு.  ...
 
Read More

குப்பைக்கூடை

குப்பைக்கூடை வீட்டின் கழிவுப் பொருட்ளை போடும் இடம்....
 
Read More