×

பாரம்பரிய வீட்டுப்பாவனைப் பொருட்க்கள்


உல்லு

உல்லு – தேங்காய் உரிப்பதற்குப் பயன்படும் கருவி....
 
Read More

மண் கூசா

மண் கூசா கழுத்து நீண்டு வயிறு பருத்த நீர்க்கலம்....
 
Read More

பித்தனளத்தட்டம்

உணவு உண்பதற்காக பித்தளையினால் செய்யப்பட்ட தட்டம்...
 
Read More

மண்தட்டம்

உணவு உண்பதற்காக மண்ணால் செய்யப்பட்ட தட்டம்...
 
Read More

பித்தளைத் தாம்பாளம்

மங்கலப் பொருட்கள் வைக்கும் பெரிய தட்டம்...
 
Read More

சுண்ணாப்புப்பேழை

சுண்ணாப்புப்பேழை – சுண்ணாம்பு வைப்பதற்குப் பயன்படும் பேழை...
 
Read More

பித்தனளயிலான வெற்றிலை உரல், உலக்கை

பித்தனளயிலான வெற்றிலை உரல், உலக்கை வயோதிபர்கள் பாக்கைப் பொடியாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி....
 
Read More

மரத்தாலான வெற்றிலை உரல், உலக்கை

வயோதிபர்கள் பாக்கை பொடியாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி....
 
Read More

பாக்குவெட்டி

பாக்கு சீவுவதற்குப் பயன்படும் கருவி....
 
Read More

கொடி

ஆடை உலர்த்துவதற்கு கட்டப்படும் கயிறு...
 
Read More