×

பாரம்பரிய வீட்டுப்பாவனைப் பொருட்க்கள்


மரத்தாலான வெற்றிலை உரல், உலக்கை

வயோதிபர்கள் பாக்கை பொடியாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி....
 
Read More

பாக்குவெட்டி

பாக்கு சீவுவதற்குப் பயன்படும் கருவி....
 
Read More

கொடி

ஆடை உலர்த்துவதற்கு கட்டப்படும் கயிறு...
 
Read More

விசிறி

பனையோலையால் வடிவமைக்கப்பட்ட விசிறி....
 
Read More

சுவர்க்கடிகாரம்

ஈழத்திற்கு முதல் முதலாகப் பயன்பாட்டிற்கு வந்த நேரம்காட்டும் கருவிகளில் ஒன்று....
 
Read More

தொலைபேசி

ஈழத் தமிழரிடையே தொடக்ககாலத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த தொலைத் தொடர்புச் சாதனம்...
 
Read More

வெற்றிலைப்பொட்டி

வெற்றிலைப்பொட்டி வெற்றிலையை வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தபடும் பெட்டி....
 
Read More

இறங்குப்பெட்டி

விலையுயர்ந்த பாவனைப் பொருட்கனள வீடடில் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கும், திருமணத்தின் போது மணமக்களின் தாலி மற்றும் உடுபிடிவைகனள எடுத்துச் செல்லவும் ஈழத்து தமிழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த முக்கிய பாவனைப்பெபொருள்....
 
Read More

தையிலாப்பெட்டி

காசு, நகை, வைப்பதற்கான பெட்டி...
 
Read More

பெட்டகம்

மரம், இரும்பினால் செய்யப்பட்ட பெரும் பேழை...
 
Read More