×

அறிமுகம்


தமிழ் மொழி

உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றாகவும், மிகப் பழமையான இலக்கண, இலக்கியங்களில் கொண்டிருப்பதில் மூத்த மொழி எனவும், வரலாறு கொண்ட தமிழ் மொழி, இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் தென் திசையிலும் (தமிழ்நாடு, […]...
 
Read More