×

இன்பம்


திருக்குறள்

திருக்குறள் தெய்வப்புலவர், பொய்யாமொழிப் புலவர் என்று போற்றப்படும் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது திருக்குறள். இதில் மொத்தம் 133 அதிகாரங்கள் உள்ளன. ஒரு அதிகாரத்திற்கு பத்து குறள் வீதம் மொத்தம் […]...
 
Read More

தகை அணங்குறுத்தல்

அதிகாரம் 109 –  தகை அணங்குறுத்தல் குறட் பாக்கள் குறள் #1081 அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை மாதர்கொல் மாலுமென் நெஞ்சு. பொருள் எனை வாட்டும் அழகோ! […]...
 
Read More

குறிப்பறிதல்

அதிகாரம் 110 –  குறிப்பறிதல் – குறட் பாக்கள் – குறள் #1091 இருநோக் கிவளுண்கண் உள்ள தொருநோக்கு நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து. பொருள் காதலியின் மைதீட்டிய […]...
 
Read More

புணர்ச்சி மகிழ்தல்

அதிகாரம் 111 –  புணர்ச்சி மகிழ்தல்  குறட் பாக்கள் குறள் #1101 கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒண்தொடி கண்ணே உள. பொருள் வளையல் அணிந்த இந்த […]...
 
Read More

நலம் புனைந்து உரைத்தல்

அதிகாரம் 112 –  நலம் புனைந்து உரைத்தல் குறட் பாக்கள் / குறள் #1111 நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள். பொருள் அனிச்ச […]...
 
Read More

காதற் சிறப்புரைத்தல்

அதிகாரம் 113 –  காதற் சிறப்புரைத்தல் / குறட் பாக்கள் குறள் #1121 பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி வாலேயி றூறிய நீர். பொருள் இனியமொழி பேசுகினற […]...
 
Read More

நாணுத் துறவுரைத்தல்

அதிகாரம் 114 –  நாணுத் துறவுரைத்தல் குறட் பாக்கள் குறள் #1131 காமம் உழந்து வருந்தினார்க் கேம மடலல்ல தில்லை வலி. பொருள் காதலால் துன்புறும் காளையொருவனுக்குப் […]...
 
Read More

அலர் அறிவுறுத்தல்

அதிகாரம் 115 –  அலர் அறிவுறுத்தல் குறட் பாக்கள் குறள் #1141 அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப் பலரறியார் பாக்கியத் தால். பொருள் எம் காதலைப் பற்றிப் […]...
 
Read More

பிரிவு ஆற்றாமை

அதிகாரம் 116- பிரிவு ஆற்றாமை / குறட் பாக்கள் குறள் #1151 செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை. பொருள் பிரிந்து செல்வதில்லையென்றால் அந்த […]...
 
Read More

படர்மெலிந் திரங்கல்

அதிகாரம் 117- படர்மெலிந் திரங்கல் குறட் பாக்கள்  குறள் #1161 மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க் கூற்றுநீர் போல மிகும். பொருள் இறைக்க இறைக்கப் பெருகும் ஊற்றுநீர் […]...
 
Read More