×

ஆளனி அறிக்கைப் பகுதி


ஆளணி அறிக்கைப்பகுதி

படையணிகள் துறைகள் பிரிவுகளால் மாதந் தோறும் சமர்க்கப்படும் ஆளணி விபரங்களைச் சரிபார்த்து இயக்கத்தின் ஆளணி எண்ணிக்கையை உறுதி செய்வதுடன் தேவைப்படும் பிரிவுகளுக்கு ஆளணி எண்ணிக்கையை வழங்குதல்....
 
Read More